Wat zijn de specificaties?

Vochtvreter Compact combineert de betrouwbare werking (vochtopname) van Vochtvreter met maximaal gebruiksgemak. Vochtvreter Compact biedt bescherming tegen vochtproblemen en de gevolgen daarvan, zoals schimmel, vochtschade, roest en muffe geurtjes.

EAN: 8710439235554

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires