Productomschrijving

't Stilleven metallic spray in de kleur koper is samengesteld uit de fijnste metaalpoeders en geeft een briljant metaaleffect eindresultaat. De spray is geschikt voor hout, metaal, glas, aardewerk, gips en porselein. Voor gebruik buiten dient de metallic spray afgedekt te worden met een blanke acryllak. Verder is het aan te raden de spuitbus na afloop om te keren en de verfresten uit het ventiel spuiten. Tevens dient de spray op een koele en droge plaats bewaard te worden.

EAN: 8714118402039

Specificaties
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Gebruik
  Geschikt voor hout, metaal, glas, aardewerk, gips en porselein
 • Kleur
  Koper
 • Kleurklasse
  Bruin
 • Afwerking
  Metallic
 • Verpakking
  Spuitbus
 • Dekvermogen
  1-2m²
 • Basis
  Water
 • Droogtijd
  15 minuten
 • Inhoud
  0.4 L
 • Aantal lagen
  2 à 3 lagen
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Alternatieven