image_1

t Stilleven verf hittebestendig spuitverf wit 400ml

16,

99
Productomschrijving
't Stilleven hittebestendige verf in de kleur wit is een sneldrogende, speciale verf die zonder grondlaag moet worden aangebracht. Deze verf is speciaal ontwikkeld voor metalen objecten die hoge temperaturen (tot 530ºC, uitgezonderd wit: tot 200ºC) moeten weerstaan. De verf is geschikt om bijvoorbeeld uitlaten, barbecues, kachels, radiatoren etc. van een nieuwe kleur te voorzien. Verder is het verstandig na het gebruik de bus om te draaien en door te spuiten tot alle gas is ontsnapt, wat ervoor zorgt dat het spuitkopje schoon blijft.

EAN: 8714118192596

Specificaties
 • Dekvermogen

  1-2m²
 • Afwerking

  Mat
 • Droogtijd

  15 minuten
 • Aantal lagen

  2 à 3 lagen
 • Inhoud

  0.4 L
 • Verpakking

  Spuitbus
 • Kleurklasse

  Wit
 • Kleur

  Wit
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken.

Alternatieven