HG olievlekken reiniger 0,5L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Olievlekken reiniger

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

De unieke HG olievlekkenreiniger weet wel raad met olievlekken op de oprit! Even opbrengen, enige minuten in laten trekken, goed naspoelen en het probleem is opgelost.

EAN: 8711577000943

Inhoud
0.5 L
Aantal
1 stuk
Houdbaarheid
2 jaar
GHS05GHS07GHS08GHS09
Gevarenaanduiding
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook