image_1

HG X tegen houtworm 500ml

 • Tast het de ozonlaag niet aan
 • Nagenoeg reukloos
 • Vlekvrij

Toon specificaties

13,

99

per l 27,98

Productomschrijving
De HG X tegen houtworm 500ml is ideaal tegen houtwormen. Het product is vlekvrij, nagenoeg reukloos en tast de ozonlaag niet aan.

EAN: 8711577056704

Specificaties
 • Algemeen

  Type ongediertebestrijding

  Spray

  Type dierbestrijdingsmiddel

  Afschrikmiddel in sprayvorm

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Giftig

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Fles
GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat m-fenoxybenzyl-3-(2.2-dichloorvinyl)-2.2-dimethylcyclopropaancarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven