Dresco Kroon Derailleur Tef Oil

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten
  • De olie reduceert metaal-op-metaal contact, waardoor de wrijving aanzienlijk wordt verminderd
  • Met deze olie kunnen alle hoekjes en gaatjes bereikt kunnen worden

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten

Wat zijn de specificaties?

Derailleur Tefolie P.T.F.E. is geschikt voor het smeren van derailleurs en kettingen. Het product biedt een hechtende smeerfilm gedurende een lange periode en is te gebruiken als anti-corrosiemiddel. Door de beschermfilm en de anti-corrosie additives worden materialen niet aangetast.

EAN: 8710128220052

  • Inhoud
    300 ml
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bevat 3-(di-isobutoxy-thiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionzuur. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd