Epoxy garagevloercoating grijs 3,5L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Betonverft Stilleven producten
 • Kras- en slijtvast
 • Inclusief speciaal schoonmaakmiddel, vlokken voor een decoratief effect en roerspatel

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Betonverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

Epoxy Shield 2-componenten betonverf, speciaal voor garagevloeren. Grijs of lichtgrijs. Voor ca. 26 m⊃2;. Krasvast en bestand tegen bandensporen, olie, benzine en zout. Inclusief speciaal schoonmaakmiddel, vlokken voor een decoratief effect en roerspatel

EAN: 8714118998846

 • Toepassing
  Binnen
 • Kleurklasse
  Grijs
 • Kleur
  Grijs
 • Inhoud
  3.5 L
 • Afwerking
  Mat
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Bevat epoxyverbindinge. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd