image_1
image_1image_2

Dresco bandenplak Solutie 10ml – 2 stuks

 • 2 stuks van 10 ml inbegrepen
 • Sneldrogend
 • Geschikt voor het koud vulkaniseren van bandenpleisters

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Deze bandeplak in een kniptube van 10 ml is onmisbaar tijdens het plakken van een lekke fietsband. De Solutie is geschikt voor het koud vulkaniseren van bandenpleisters. Breng de solutie aan rondom de scheur in de binnenband. Door de unieke sneldrogende bandenplak formule kan de band al na 5 minuten geplakt worden. Te gebruiken in combinatie met alle soorten Dresco bandenpleisters. Na openen 3 maanden houdbaar. 2 tubes van 10 ml in een verpakking.

EAN: 8711293444397

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
 • Toepassing
  Toepassing
  herstellen
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: blussen met watermist, schuim, droge chemische stof of koolstofdioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Alternatieven