WD40 multispray Smart 450 ml

  • Gebruiksvriendelijk
  • Bruikbaar voor alle metalen en plastic voorwerpen
  • Klontert en bevriest niet
  • Zorgt voor smering waardoor apparaten soepel lopen
  • Smart Straw

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

WD40 multispray Smart 450 ml
WD40 multispray Smart 450 ml
9.99
met 20% keuzekorting7.99

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

WD-40 multispray stopt piepen en kraken, verdrijft vocht, reinigt en beschermt. Het product maakt los wat vast zit, maakt stroeflopende delen weer gangbaar.

EAN: 5032227310377

Type
Multi Use product
Bijkomende informatie
Toepasbaar: tussen -50 °C en 150° C
Inhoud
450 ml
Toepassing
Te gebruiken op: allerlei materialen
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Zeer licht ontvlambare aerosol.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.GEEN braken opwekken.Achter slot bewaren.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.