image_1

Knauf gipspleister Roodband 20kg

  • Gemakkelijk aanmaken
  • Hoge opbrengst

Toon specificaties
Inhoud
Productomschrijving
Rotband is een binnenpleister voor handmatige verwerking in één laag. Geschikt voor alle steenachtige ondergronden, inclusief beton. Laagdikte vanaf 5 mm.

EAN: 5413503548316

Specificaties
  • Inhoud
    20 kg
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven