image_1

Enci portlandcement 25kg

Vaste lage prijs

6,

49
Productomschrijving
Enci portlandcement is onder andere geschikt voor cementgebonden dekvloeren, het storten van vloeren en kleine betonelementen. Dit portlandcement is 25kg. 

EAN: 8715417000124

Specificaties
  GHS05GHS07
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen
  Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  Alternatieven