image_1

De Parel lampolie blank 1L

  • Reukloos
  • Geschikt voor oliestellen, petroleumlampen en tuinfakkels

Toon specificaties
Productomschrijving
De Parel lampolie blank is een brandbare olie op paraffinebasis dat wordt gebruikt in olielampen. Dit is ook geschikt voor olielampen zonder brander, bij uitstek toepasbaar voor oliestellen, petroleumlampen en tuinfakkels. Een heldere vloeistof, die bij verbranding nagenoeg reukloos is. Tijdens het branden is het verstandig het verkoolde gedeelte van de pit bij te knippen, dit om het walmen in te perken. Voor dosering van de olie, kan je de gebruiksaanwijzing voor de lamp aanhouden.

EAN: 8711418136121

GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven