Winactie Project Gio

De Project Gio winactie is verlopen.

 

Algemene Actievoorwaarden

Officieel reglement van de ‘Project Gio’ actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen “de actie”)

De actie wordt georganiseerd door Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1101 CT) Amsterdam Zuidoost aan de Herikerbergweg 336 (hierna te noemen “Praxis”).

De actie is toegankelijk voor elk persoon van 16 jaar of ouder die in Nederland woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Praxis, diens reclamebureau en overige partijen die in organisatorische zin bij de actie betrokken zijn, alsmede hun families.

De actie loopt alleen in Nederland.

Werking actie

De actie begint in op 27 november 9.00 uur en eindigt op 23 december 23:59 (hierna te noemen “de actieperiode”). Alle Praxis vestigingen in Nederland (de “winkels”) nemen deel aan de actie.

Van 27 november tot en met 23 december krijgen klanten in de vestigingen van Praxis bij iedere aankoop van een kerstboom gratis een voucher uitgereikt. De actievouchers worden uitgereikt zolang de voorraad strekt. Om deel te nemen aan de actie dienen deelnemers gedurende de actieperiode op een speciale daarvoor ingerichte sectie van de Praxis website (https://www.praxis.nl/project-gio) de actiecode op de voucher in te voeren en een geldig emailadres in te voeren. Hierna ziet de deelnemer onmiddellijk of hij een van de prijzen heeft gewonnen. Indien de deelnemer een prijs heeft gewonnen zal contact met de deelnemer worden opgenomen via het opgegeven emailadres. De prijzen die gedurende de actie zullen worden weggegeven zijn:

1 x Tuig samen met Gio jouw kerstboom op.
1 x Project Gio tour voor 2 personen (o.a. met bezoek aan de filmset).
10 x 4 gratis bioscoopkaartjes voor de film Project Gio. Vanaf 5 december in de bioscoop.

Per voucher kan één prijs worden gewonnen.

Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Deze kunnen opgevraagd worden bij de servicebalie in de Praxis winkels of op www.praxis.nl.

Persoonsgegevens worden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door Praxis worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de nieuwsbrief door de deelnemer. Praxis zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy regels van Praxis, welke te vinden zijn op www.praxis.nl/c/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of – indien de deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Praxis Doe-het-Zelf Center B.V., met zetel te Herikerbergweg 336, 1101CT Amsterdam (Nederland).

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de actie zijn:
het e-mailadres van de Deelnemer.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en de prijswinnaars tijdig op de hoogte te brengen. Indien deelnemers zich hebben aangemeld voor nieuwsbrief van Praxis, zullen persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in daarvoor bestemde database onder het beheer van Praxis.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om nieuwsbrief te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens die in het kader van de actie zijn verzameld worden tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de actie bewaard, waarna deze worden verwijderd. Indien deelnemers zich tevens hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrief van Praxis, zullen de persoonsgegevens door Praxis bewaard worden zolang de deelnemers aangemeld blijven, tot uiterlijk één jaar nadat deelnemers zich hebben afgemeld.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan DPO@praxis.nl.


Toekennen prijzen

De aanwijzing van prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Deelnemers worden na de voltooiing van de aanmelding voor deelname onmiddellijk geïnformeerd of zij een prijs hebben gewonnen.

De prijs 10x 4 gratis bioscoopkaartjes zal per email naar de winnende deelnemers worden verzonden. Voor de overige prijzen zal de uitreiking in overleg met de deelnemers worden bepaald.

Prijswinnaars zullen alleen publiekelijk bekend worden gemaakt indien zij hiermee nadrukkelijk akkoord gaan. Indien een prijswinnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de prijswinnaars. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.

Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Praxis.


Overig

Praxis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Praxis.

Praxis behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

Praxis behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Praxis in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.

Behoudens het bepaalde in artikel 9, zal er geen enkel (telefonisch) contact noch enige briefwisseling over de actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Praxis.

Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Praxis Communicatie, Postbus 22189, 1100 CD Amsterdam Zuidoost waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Praxis.

Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.