Algemene voorwaarden

 

1. Voorwaarden voor toegang en registratie

De Praxis Community is toegankelijk voor iedereen. Wilt u een bijdrage leveren door een bericht te plaatsen of te reageren op een ander bericht dan is registratie verplicht. Registratie vindt plaats door het invullen van de gevraagde persoonlijke gegevens. De verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn. Indien u zich registreert, meldt u zich ook als lid van MijnPraxis; voor algemene voorwaarden zie hier.

2. Gebruikersnaam opgeven

Als onderdeel van het registratieproces zal u gevraagd worden om een gebruikersnaam te kiezen die zichtbaar zal zijn voor andere bezoekers. Praxis kan weigeren uw keuze van een gebruikersnaam toe te kennen als deze al wordt gebruikt door een andere geregistreerde gebruiker, wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of wordt geacht door Praxis naar eigen goeddunken als beledigend of anderszins ongepast beschouwd wordt.

3. Toestemming tot het sturen van e-mails


Met de registratie geeft u als deelnemer aan de Praxis Community toestemming voor het aan u versturen van e-mails met betrekking tot geplaatste berichten of berichten die u wilt volgen.

4. Disclaimer

De Praxis Community aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de bereikbaarheid van de Praxis Community.
De gebruiker dient de informatie op de Community altijd zelf op juistheid te controleren. Beslissingen op basis van informatie op de Community zijn derhalve voor ieders eigen rekening en risico.

5. Spelregels


Het is niet toegestaan seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen in te dienen of om beledigende, lasterlijke of kwetsende uitlatingen op de Community te plaatsen. Praxis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van deelnemers. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van deelnemers op de Community worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico geplaatst.
Indien u een klacht heeft over geplaatste berichten op de Praxis Community, waarbij deze niet overeenkomen met de aangegeven spelregels, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

6. De rechten van Praxis Community

Praxis behoudt zich het recht voor inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen en heeft te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en gebruikersaccounts te blokkeren.

7. De rechten van deelnemers

De deelnemer garandeert door inzending van zijn of haar bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Praxis voor mogelijke aanspraken van derden. De deelnemer verleent Praxis het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen.

8. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met de uitleg van de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9. Veranderingen en wijzigingen

Praxis kan deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken  op elk moment wijzigen. Als Praxis dit doet dan zullen de veranderingen worden geplaatst op deze pagina en zal Praxis de ingangsdatum aan de bovenkant van de pagina aangeven. In bepaalde omstandigheden kan Praxis het wenselijk achten om een e-mail te sturen naar geregistreerde gebruikers voor het melden van eventuele wijzigingen.

Voorwaarden MijnPraxis