Weber flevopol OGV 5L

  • Voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen
  • Heeft een hoog indringend vermogen in onstabiele toplagen
  • Geeft een betere hechtend vermogen aan de ondergrond
  • Kant-en-klaar

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.

EAN: 8711474016016

Inhoud
5 L
Kleur
Wit, droogt transparant op
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires