't Stilleven metallic spuitverf goud 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Metallic-, glans- & glitterverft Stilleven producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Metallic-, glans- & glitterverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

't Stilleven metallic spray in de kleur goud is samengesteld uit de fijnste metaalpoeders en geeft een briljant metaaleffect eindresultaat. De spray is geschikt voor hout, metaal, glas, aardewerk, gips en porselein. Voor gebruik buiten dient de metallic spray afgedekt te worden met een blanke acryllak. Verder is het aan te raden de spuitbus na afloop om te keren en de verfresten uit het ventiel spuiten. Tevens dient de spray op een koele en droge plaats bewaard te worden.

EAN: 8714118402367

Toepassing
Binnen en buiten
Gebruik
Geschikt voor hout, metaal, glas, aardewerk, gips en porselein
Kleur
Goud
Kleurklasse
Geel
Afwerking
Metallic
Verpakking
Spuitbus
Dekvermogen
1-2m²
Basis
Water
Droogtijd
15 minuten
Inhoud
0.4 L
Aantal lagen
2 à 3 lagen
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook