image_1

Starwax The Fabulous vloeibare antiekwas Meubels & Parket 500ml

 • Onderhoud van het hout
 • Bevat bijenwas
 • Met terpentijn

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

De Starwax The Fabulous vloeibare antiekwas Meubels & Parket 500 ml onderhoudt en beschermt duurzaam je hout. Krassen en andere sporen op het oppervlak vervagen dankzij de bijenwas in het product. Ideaal om het hout van meubels grondig te voeden en te doen glanzen Geschikt voor alle soorten ruw of gekleurd hout zonder het te beschadigen.
2 uur wachten voordat je een tweede laag aanbrengt.

EAN: 3365000407714

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Verfbasis
  Oplosmiddelhoudend
  Substantie
  Vloeistof
  Rendement per verpakking
  30 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Rood
  Afwerking
  Satijn
  Glanstype
  Satijnglans
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven