't Stilleven kunststof hechtprimer transparant 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverft Stilleven producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

t Stilleven kunststof hechtprimer is een transparante, hoogwaardige primer voor alle kleurstoffen die zelfs zeer goed werkt op polyproplyeen (met uitzondering van polyethyleen (PE). De primer is geschikt voor binnen en buiten. Verder is het verstandig na het gebruik de bus om te draaien en door te spuiten tot alle gas is ontsnapt, wat ervoor zorgt dat het spuitkopje schoon blijft.

EAN: 8714118192480

 • Droogtijd
  15 min.
 • Kleurklasse
  Transparant
 • Kleur
  Transparant
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Inhoud
  0.25 L
 • Afwerking
  Mat
 • Basis
  Oplosmiddelhoudend
 • Aantal lagen
  1 laag
 • Verpakking
  Blik
 • Dekvermogen
  8m²
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd