image_1

Sencys voegmiddel waterdicht wit 4kg

  • Waterbestendig
  • Voegbreedtes 3-12 mm
  • Voor alle tegels

Toon specificaties
Productomschrijving

Kant-en-klaar fabrieksmatig vervaardigd mortelproduct, geschikt voor het vullen van voegen in keramisch tegelwerk. Waterbestendig en geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 12mm.

EAN: 8711216427483

Specificaties
  • Kleur
    Wit
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven