Compo biologisch anti onkruid concentraat 1 liter

Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Compo anti onkruid concentraat biedt een effectieve werking om onkruid tegen te gaan. Het concentraat bestaat uit biologische materialen. Gebruik het op opritten en paden en ervaar de snelle werking. Te verdunnen met water. Inhoud: 1 liter per pak.

EAN: 5411196060085

Inhoud
1L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.