Compo bio anti-onkruid & anti-mos totaal spray

  • Gebruiksklare formule
  • Snelle werking : eerste zichtbare resultaten na 3 uur
  • Tegen onkruid, mos en grassen

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Compo Anti-onkruid & Anti-mos gebruiksklaar is geschikt voor de doelgerichte bestrijding van onkruid, grassen, mossen en algen. Zelfs problematische onkruiden zoals zevenblad, akkerpaardenstaart, akkerwinde, brandnetels en distels kunnen worden bestreden. Het product werkt snel en goed, zelfs bij lage temperaturen. Snelle penetratie (3 uur).

EAN: 5411196061174

Diepte
7 cm
Breedte
11.5 cm
Hoogte
26 cm
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.