Compo anti-onkruid & anti-mos 750ml

  • Klaar voor gebruik
  • Snelle werking: eerste resultaten zichtbaar na 3 uren
  • Uitstekende werking ook bij lage temperaturen
  • Werkzame stof aanwezig in de natuur (glyfosaatvrij)

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

De COMPO Anti-Onkruid & Anti-Mos Pad & Terras Spray is een gebruiksklare onkruid- en mosbestrijder op basis van natuurlijke elementen. Het product kan toegepast worden op verharde en onverharde paden en terreinen, tussen sier- en groenteplanten, onder sier-en fruitbomen en onder sierstruiken.

EAN: 5411196061136

Dekvermogen
7,5 m²
Inhoud
750 ml
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.