Compo blauwmaker hortensia's 800gr

Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

De blaadjes van hortensia's kunnen verkleuren als de nodige voedingselementen ontbreken in de bodem. Deze Compo blauwmaker zorgt ervoor dat de bloemblaadjes van blauwe hortensia's een mooie, diepblauwe kleur krijgen.

EAN: 5411196014804

Type
Specifiek
Formaat
Mengsel van sporenelementen
Bijkomende informatie
Voor 80 planten
Geschikt voor
Siertuin
Inhoud
800 gr
Toepassing
Hortensia
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

aanbevolen accessoires