Kroon-oil 22000 teftec ds 100ml

  • Technologisch hoogwaardig
  • Vuilafstotend

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Een technologisch hoogwaardig smeermiddel. Werkt sterk vuilafstotend en heeft een goed smerend effect en zorgt voor een goede bescherming van de fietsonderdelen. Geschikt voor derailleur en kettingen.

EAN: 8710128220007

Type
Smeermiddel
Bijkomende informatie
GHS02 Brandgevaarlijk/GHS07 Schadelijk/GHS08 Gezondheidsgevaar/ GHS09 Milieugevaarlijk
Gewicht
0.098 kg
Materiaal
Vloeistof
Lengte
4.7 cm
Breedte
3 cm
Kleur
Oranje
Inhoud
100 ml
Hoogte
15.1 cm
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.