Dresco reparatiedoos Simson

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten
  • De inhoud van het doosje is goed voor ruim 12 plakbeurten

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten

Wat zijn de specificaties?

Een reparatieset voor nagenoeg alle fietsen met een stalen velg. Het reparatiedoosje is gevuld met Simson SF solutie (bandenlijm), twee vierstrips (plakkers), knippleisters, waterproof schuurpapier, drie metalen bandenlichters, een ventielslang, en een buitenbandplakker.

EAN: 8711646020049

GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook