Decor betonnen barbecue reparatiemortel 5kg

  • Vuurvaste mortel
  • Hittebestendig tot 1200 graden
  • Hoog hechtvermogen op beton
  • Extra sterk na volledige uitharding
  • Geschikt voor het uitmetselen en repareren van scheuren

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Deze reperatiemortel is een vuurvaste mortel voor het verbinden of repareren van scheuren in beton. Dus ideaal voor betonnen barbecues.

EAN: 8711434492614

Kleur
Grijs
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Gevaar voor ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires