image_1

Wynn's injectie plus reiniger 325ml

 • Te gebruiken bij een onregelmatig toerental, inhouden, pingelen, nadieselen, moeilijk starten, hoog verbruik en te veel schadelijke uitlaatgassen
 • Reinigt en smeert de verstuivers
 • Tast katalysator niet aan
 • Voorkomt koolneerslag op kleppen en in verbrandingskamer

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

De Wynn's injectie plus reiniger is een multifunctioneel benzineadditief om het brandstofsysteem van benzine injectiemotoren in optimale conditie te houden. De Wynn’s behandeling is toepasbaar bij een onregelmatig toerental, inhouden, pingelen, moeilijk starten, hoog verbruik en te veel schadelijke uitlaatgassen. De behandeling reinigt en smeert de verstuivers en voorkomt koolneerslag op kleppen en in de verbrandingskamer. De reiniger tast de katalysator niet aan. De inhoud bedraagt 325 ml.

EAN: 5411693559631

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Toepassing
  Toepassing
  toevoegen
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.

Alternatieven