Ben je op zoek naar een boormachine, maar weet je nog niet welke boormachine het beste bij jou past? Bekijk ons koopadvies.
Sluiten
Advies en informatie nodig? Neem eens een kijkje op onze koopadviespagina over laminaat.
Sluiten

Algemene Voorwaarden Maakworkshops

 

Algemene Voorwaarden Maakworkshops

Praxis Doe-het-Zelf Center B.V., gevestigd te Herikerbergweg 336, 1101 CT Amsterdam Zuidoost, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 33152545 (hierna genoemd: ‘Praxis’), biedt aan klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop/cursus en/of informatiebijeenkomst waarin kennis en vaardigheden over klussen worden bijgebracht (hierna: ‘Maakworkshop’). Op de Maakworkshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Praxis : Praxis Doe-het-Zelf Center B.V., gevestigd te Herikerbergweg 336, 1101 CT Amsterdam Zuidoost, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 33152545.
Klant : een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Klant en Praxis inzake verkoop en levering van de Dienstverlening
Dienstverlening : een door Praxis georganiseerd systeem voor de levering van diensten, specifiek de levering van de Maakworkshop(s).
Maakworkshop(s) : Workshop(s), cursus(sen) en/of informatiebijeenkomst(en) waarin het bijbrengen van doe-het-zelf kennis en vaardigheden centraal staat.
Prijs : de prijs waarvoor de Maakworkshop aan Klant wordt aangeboden.
Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden Maakworkshops
Algemene Verkoopvoorwaarden : de Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-het-Zelfbranche 2013 van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelf branche, waarbij Praxis is aangesloten

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Klant en Praxis. Een Overeenkomst komt tot stand door inschrijving voor een Maakworkshop door de Klant via de website van Praxis en na een bevestigingsmail van Praxis.
2. De inschrijving voor een Maakworkshop is onherroepelijk en verplicht de Klant tot betaling van de Prijs. Kortingsacties van Praxis zijn niet van toepassing op Maakworkshops.
3. De minimumleeftijd voor deelname aan een Maakworkshop is zestien (16) jaar.
4. Betaling van de Maakworkshop dient voorafgaand aan de Maakworkshop te geschieden. Indien de Prijs niet is betaald voor aanvang van de Maakworkshop, behoudt Praxis zich het recht voor de Klant van deelneming aan de Maakworkshop uit te sluiten, onverminderd het recht van Praxis om de Prijs te incasseren.
5. Praxis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de datum waarop de Maakworkshop plaatsvindt te wijzigen. Indien Klant op de nieuwe datum niet in staat is de Maakworkshop bij te wonen, is Klant gerechtigd tot restitutie van de Prijs dan wel deelname aan dezelfde Maakworkshop op een andere datum.
6. Praxis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de Maakworkshop te annuleren. Praxis zal zich te allen tijde inspannen de Klant tijdig via email over een annulering te informeren. In geval van annulering van de Maakworkshop, betaalt Praxis de Prijs binnen 14 dagen aan Klant terug.
7. Klant is gerechtigd om zich uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de Maakworkshop af te melden van deelname, op de door Praxis voorgeschreven wijze. Bij tijdige afmelding zal de Prijs aan Klant wordt terugbetaald. Indien Klant zich minder dan 7 dagen voor aanvang van de Maakworkshop afmeldt van deelname, is Klant niet gerechtigd tot restitutie van de Prijs.
8. Na afloop van de Maakworkshop kan Praxis de Klant per email om een evaluatie vragen.
9. Klant verplicht zich tijdens de Maakworkshop te allen tijde aan de huisregels van de winkels van Praxis te houden. De huisregels van Praxis zijn beschikbaar in de winkels van Praxis.
10. Tijdens de Maakworkshops wordt onder toezicht gewerkt met o.a. elektrische machines. De Klant is te allen tijde verplicht zich te houden aan veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van personeel van Praxis en door Praxis ingeschakelde derden. Klant is het niet toegestaan om gereedschappen of machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies zijn ontvangen.
11. Klant verplicht zich te allen tijde de tijdens de Maakworkshop ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal te stellen.
12. Deelname aan een Maakworkshop geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. Klant vrijwaart Praxis voor elke aansprakelijkheid in verband met schade die Klant lijdt tijdens of als gevolg van deelname aan de Maakworkshop. Praxis sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de Klant uit, voor zover toegestaan bij wet.
13. De inhoud van de Maakworkshops is met zorg samengesteld en is bedoeld om de Klant te wijzen op aandachtspunten bij het gebruik van producten en technieken bij het klussen. Echter, er kunnen zich wijzigingen voordoen in producten en technieken. Derhalve dient een Maakworkshop altijd als algemene instructie te worden beschouwd en zal Klant zich te allen tijde goed dienen te informeren en instructies en/of handleidingen bij producten te lezen alvorens te starten met een klus. Klant wordt geadviseerd bij twijfel altijd een professionele partij te raadplegen. 14. Op de Overeenkomst zijn tevens de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. In het geval van conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 15. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd bij de bevoegde rechter te Amsterdam.