Ben je op zoek naar een boormachine, maar weet je nog niet welke boormachine het beste bij jou past? Bekijk ons koopadvies.
Sluiten
Advies en informatie nodig? Neem eens een kijkje op onze koopadviespagina over laminaat.
Sluiten

Kärcher BBQ MÄN/WOMÄN


Word jij deze zomer de BBQ MÄN / WOMÄN?

Bij aankoop van tenminste €75,- aan Kärcher producten ontvangt u nu gratis een unieke BBQ-schort ter waarde van €25. Bovendien maakt u kans op een van de 20 unieke gepersonaliseerde BarrelQ’s!

Hoe werkt het?

 1. U koopt tijdens de actieperiode (1 juli t/m 31 augustus 2016) Kärcher items(s) ter waarde van minstens €75,-. Dit mag zowel een apparaat als een accessoire of reingigingsmiddel (of een combinatie hiervan) zijn. Bij de waarde gaat het hier om het werkelijke verkoopbedrag dat u in de winkel afrekent, niet om adviesprijzen.
 2. U registreert uw aankoop binnen 14 dagen na aankoop doormiddel van het invullen van het actieformulier op www.karcher.nl U dient hierbij o.a. artikel- & serienummer van uw nieuwe toestellen in te voeren en een kopie van het aankoopbewijs te uploaden.
 3. Kärcher verstuurt het BBQ-schort binnen 3 weken rechtstreeks naar het door u opgegeven adres.


Actievoorwaarden:

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kärcher BBQ zomeractie (hierna te noemen: "de Actie") van Kärcher BV (verder te noemen: "de Organisator").
 2. De Actie heeft als doel Kärcher producten te promoten.
 3. De Actie start 1 juli 2016 en eindigt 31 augustus 2016.
 4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site karcher.nl/nl/Acties worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.


Deelname

 1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
 3. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
 4. De aankoop van de Kärcher producten dient plaats te vinden in Nederland.
 5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. In het deelnameformulier kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
 6. Actie geldt alleen bij de aanschaf van producten uit het Kärcher consumenten assortiment.
 7. Kans maken op een gepersonaliseerde BarrelQ kan alleen na deelname aan de algmene BBQ-schort zomeractie. Via social media zullen winnaars van de BarrelQ’s worden geselecteerd en gepubliceerd.
 8. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de het deelnameformulier volledig invult, en opstuurt, samen met een duidelijke kopie van het aankoopbewijs waar de aankoop van de Kärcher actieproducten op staan. De aanvraag, inclusief bovenstaande items, dient uiterlijk 14 dagen na aankoop te worden verstuurd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 9. Maximaal 1 inzending per naam, adres en rekeningnummer.
 10. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingestuurd.
 11. Het BBQ-schort wordt binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst deelname coupon op het op de deelname coupon opgegeven adres bezorgd.
 12. De uiterste inleverdatum van de deelname coupon is 15 september 2016.
 13. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
 14. Door inzending van de deelname coupon stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
 15. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of foutief ingevulde deelnameformulieren van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en de inruilkorting zal vervallen aan Organisator. Dit geldt eveneens voor onjuiste en/of onvolledige invulling van de coupon.


Privacy

 1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, adres en emailadres om zodoende rechtmatigheid van deelname te kunnen toetsen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
 2. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar info@nl.kaercher.com.


Aansprakelijkheid

 1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
 2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
 3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
 4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

Slotbepalingen

 1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op karcher.nl/nl/Acties/consumentenapparatuur en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
 2. Kärcher Consumentenservice, Postbus 17, 4920 AA MAde; of 2. info@nl.kaercher.com.
 3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt. U kunt een mail sturen met uw klacht naar info@nl.kaercher.com.
 4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.


Veel gestelde vragen

 1. Van wanneer tot wanneer loopt deze actie?

  De actie loopt van 1 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016.

 2. Bij aanschaf van welke apparaten heb ik recht op deze actie?

  Deze actie geldt op alle Kärcher apparaten, accessoires en reinigingsmiddelen uit het consumenten assortiment.

 3. Bij aanschaf van welke apparaten heb ik geen recht op deze actie?

  Deze actie is niet geldig op professionele Kärcher producten of producten van een ander merk dan Kärcher.

 4. Wat ontvang ik?

  U ontvangt 1 pakket met 1 BBQ-schort ter waarde van €25.

 5. Hoe vaak kan ik deelnemen aan de actie?

  Je kunt maximaal één keer per apparaat/adres/rekeningnummer deelnemen.

 6. Kan ik deelnemen vanuit het buitenland?

  Nee, helaas. Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. Het BBQ-schort kan tevens enkel worden opgestuurd naar een adres in Nederland.
Kärcher logo

Kärcher heeft ook hogedrukreinigers en accessoires voor hogedrukreinigers. Klik hier voor meer informatie over de hogedrukreinigers en accessoires van Kärcher.