Alabastine houtrotvuller premium 500gr

  • Geschikt voor alle houtrotbeschadigingen aan kozijn, deur, dorpel, boeiboord, tuinhuisje en dergelijke

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Deze premium 500gr houtrotvuller van Alabastine is een 2 componenten epoxy-massa voor definitieve reparatie van verrot hout.

EAN: 8710839112349

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires