Beamix 329 metselmortel 20kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten

Wat zijn de specificaties?

Beamix 329 metselmortel voor zuigende en niet zuigende stenen zoals bakstenen en snelbouwblokken. Voor kalkzandstenen bij binnenmetselwerk en metselwerk vanaf fundering tot maaiveld, voor betonstenen en kasseien en voor dragend en niet-dragend metselwerk.

EAN: 8711474016177

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd