Beamix 730 zandcement 5kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementBeamix producten
  • Super sterk
  • Universeel toepasbaar

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementBeamix producten
Productomschrijving

Beamix zandcement is een super sterk zandcement die geschikt is voor het maken van cementdekvloeren en het leggen van vloertegels.

EAN: 8711474000367

Specificaties
  • Inhoud
    5 kg
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven