Rubson vochtwerende spray 'Aquablock' zwart 300 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoegkittenRubbermaid producten
  • Overschilderbaar
  • Eenvoudig aan te brengen
  • Droogt snel
  • Perfecte dekking
  • Voor buitengebruik

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoegkittenRubbermaid producten

Wat zijn de specificaties?

De Henkel-coatingspray is een aangepaste beschermende rubberen coating die kan worden gebruikt om lekkages en scheuren af te dichten. Het product dient als waterdichte en flexibele afdichting die corrosie en het binnendringen van vocht tegengaat.

EAN: 3178041330428

Inhoud
300 ml
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd