HG vlekverwijderaar 500ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

HG vlekverwijderaar (HG product 21) lost vet en olie op van vloertegels, plavuizen, natuursteen, beton en cement.

EAN: 8711577003029

  • Inhoud
    500 ml
GHS02GHS05GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
Gemakkelijk thuisbezorgd