HG sierpleisterreiniger 1L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

Door aanslag van roken, stoken maar ook koken worden ongeverfde wanden van sierpleister, stucwerk, spackspuit-, schuurwerk en plafondplaten vuil. Deze materialen verven is duur, veel werk en het is moeilijk om een mooi en gelijkmatig resultaat te krijgen. De beste en eenvoudigste oplossing is HG sierpleisterreiniger. Eenvoudig aan te brengen met verf- of schuimroller, even laten intrekken en klaar. Resultaat: hagelwit sierpleister!

EAN: 8711577009007

GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gemakkelijk thuisbezorgd