Alabastine kit en sticker verwijderaar 100ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenAlabastine producten
  • Eenvoudig en snel te gebruiken
  • Tast de ondergrond niet aan
  • Creeert schone ondergrond voor Alabastine Sanitaaistrip of kitlaag

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Met deze Alabastine sticker- en kitverwijderaar verwijder je eenvoudig én snel hardnekkige kit- en stickerresten. Resultaat: een schoon oppervlak!

EAN: 8710839296520

  • Inhoud
    100 ml
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd