Rubson vochtopnemer 1kg

  • Voorkomt afbladderende verf

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

De Rubson vochtopnemer 1 kilogram dient voor het efficiënt bestijden van overtollige luchtvochtigheid binnenshuis.

EAN: 5410091710224

Type
Vochtopnemers
Diepte
16.5 cm
Inhoud
1000 gr
Breedte
23.5 cm
Ontvochting per uur
30 m³
Kleur
Blauw
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.